پانزدهمین جلسه انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان ها روز شنبه مورخ 24/11/94 ساعت 9 صبح با حضور مدیران عامل، رؤسای هیئت مدیره و رابطان انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان ها، مدیران شبکه و اعضاء هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت امام هادی (ع) در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

در این جلسه نقاط قوت و ضعف نشست خیرین شهرستان بوئین میاندشت توسط جناب آقای دکتر کیخائی ایراد و مقرر گردید سایر شهرستان ها نیز از این تجربه موفق استفاده و مشابه آن را برنامه ریزی نمایند. همچنین اولویت های سال 95 توسط مدیران محترم شبکه و اعضاء هیئت مدیره انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان بیان گردید.