صد و هفتاد و هفتمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان ( امام هادی (ع)) روز شنبه مورخ 96/10/9 ساعت 7 صبح با حضور پزشکان، کارشناسان ، خیرین بزرگوار و اعضاء محترم هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی(ع)) در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

هفتمین جلسه هیئت مدیره هیئت مدیره  مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز دوشنبه مورخ 96/9/27 رأس ساعت 12:30 باحضور اکثریت اعضاء ، معاون محترم بهداشتی استان ، جناب آقای دکتر عجمی مسئول محترم گروه آزمایشگاه معاونت بهداشتی و جناب آقای دکتر ترک زاده رئیس محترم مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزارگردید

.

صد و هفتاد و ششمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/9/25 ساعت 7 صبح با حضور پزشکان، کارشناسان ، خیرین بزرگوار و اعضاء محترم هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی(ع) در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

  

گردهمائی خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان به میزبانی شبکه بهداشت و درمان شهرستان لنجان توسط خیّر محترم روز پنج شنبه مورخ 96/9/23 ساعت 10 صبح تشکیل گردید.

دراین جلسه جناب آقایان دکتر حیدری(معلون محترم بهداشتی دانشگاه علم پزشکی اصفهان)، دکتر شاهمرادی(معاونت محترم اجتماعی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان) ، دکتر کلیدری (معاونت محترم درمان دانشگاه علوم پزشکی اصفهان)و خیرین موثر استان استان حضور داشتند.

 

لازم بذکر است در این جلسه رئیس هیئت مدیره،مدیرعامل و رابط انجمن شهرستان ها نیز شرکت کردند.