یکصد و شصت و هشتمین جلسه مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/5/7 با حضور محترم اعضاء هیئت مدیره، پزشکان ،کارشناسان و خیرین محترم در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار شد.

سومین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) در سال جاری، روزشنبه مورخ 96/4/31باحضور اکثریت اعضاء و معاون محترم بهداشتی استان در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزارگردید

یکصد و شصت و هفتمین جلسه مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/4/24 با حضور محترم اعضاء هیئت مدیره، پزشکان ،کارشناسان و خیرین محترم در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان برگزار شد.

 

نشست مشورتی انجمن/ مؤسسه/ خیریه های بهداشتی درمانی شهر اصفهان در تاریخ 96/4/15 بر اساس دعوت مرکز بهداشت استان اصفهان با هدف هماهنگی، همسوئی و همگرائی مشارکت داوطلبانه خیرین در امر سلامت تشکیل گردید.