دومین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) در سال جاری، روز شنبه مورخ 96/2/23 با حضور  اعضاء و معاون محترم بهداشتی استان در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزارگردید.

در این جلسه درمورد برنامه های سال جاری بحث و تبادل نطر شد.