دهمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) در سال جاری روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 رأس ساعت 12:45ظهر باحضور اکثریت اعضاء و معاون محترم بهداشتی استان  جناب آقای دکتر حیدری در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزار گردید.