هشتمین جلسه هیئت مدیره هیئت مدیره  مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) در سال جاری روز دوشنبه مورخ 96/10/25 رأس ساعت 12:30ظهر باحضور اکثریت اعضاء و معاون محترم بهداشتی استان  جناب آقای دکتر حیدری در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزار گردید.