هفتمین جلسه هیئت مدیره هیئت مدیره  مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز دوشنبه مورخ 96/9/27 رأس ساعت 12:30 باحضور اکثریت اعضاء ، معاون محترم بهداشتی استان ، جناب آقای دکتر عجمی مسئول محترم گروه آزمایشگاه معاونت بهداشتی و جناب آقای دکتر ترک زاده رئیس محترم مرکز بهداشت شماره یک اصفهان در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزارگردید

.

در این جلسه جناب آقای دکتر حیدری رئیس مرکز بهداشت استان و هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) به بررسی صورتجلسه فبلی پرداختند. سپس جناب آقای دکتر عجمی مسئول محترم گروه آزمایشگاه معاونت بهداشتی در خصوص خرید دستگاه آزمایشگاهی GC-MASS که ضمن شناسایی تمام مواد مخدر در تشخیص هایی مانند آلودگی آب و هوا و خاک نیز کاربرد دارد ، توضیحاتی ارائه دادند. در ادامه  جناب آقای دکتر ترک زاده رئیس محترم مرکز بهداشت شماره یک اصفهان نیز  عملکرد انجمن خیرین بهداشت و سلامت مرکز بهداشت شماره یک شهرستان اصفهان را ارائه و خواستار تکمیل پروژه های عمرانی توسط خیرین محترم شدند.