نوزدهمین نشست انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان ها روز شنبه مورخ 96/9/11 با حضور رئیس هیئت مدیره ، مدیرعامل و رابط انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان ها رأس ساعت 9 صبح تشگیل گردید.

در این جلسه علاوه بر افراد فوق الذکر ، معاون محترم بهداشتی ، معاون محترم اجرایی و تنی چند از اعضاء محترم هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) حضور داشتند که در این نشست ، سیاست های کلی ، اولویت بندی مسائل و  مشکلات بهداشت و سلامت و ارائه راهکار ، پیشنهادات و خلاقیت شهرستان ها در پیشبرد اهداف انجمن های خیرین بهداشت و سلامت شهرستان ها بیان گردید . همچنین مقرر گردید کارگروههای تخصصی جهت این مهم با دستور کار مشخص تشکیل گردد.