ششمین جلسه هیئت مدیره در سال جاری و اولین نشست با اعضاء جدید هیئت مدیره  مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/9/4رأس ساعت 12:30 باحضور اکثریت اعضاء و معاون محترم بهداشتی استان در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزارگردید.

در این جلسه سمت افراد منتخب هیئت مدیره تعیین و برنامه های ثابت مجمع ( جلسات عمومی ، جلسات هیئت مدیره ، جلسات رابطان و ...) مصوب گردید.