جلسه انتخابات پنجمین دوره هیئت مدیره و بازرسین مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز پنج شنبه مورخ 2/9/96  با حضور اکثر قریب به اتفاق اعضاء هیئت امناء ، راس ساعت 7 صبح تشکیل گردید.

در این جلسه پس از استماع عملکرد مالی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) از مهر ماه سال 94 الی مهر ماه سال 96 و تکمیل هیئت امناء ، برگه های رأی گیری توزیع و اعضاء هیئت مدیره و بازرسین انتخاب گردیدند که در جلسه آتی ، سمت های اعضاء محترم هیئت مدیره مشخص می گردد.