پنجمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) در سال جاری، روز شنبه مورخ 96/7/22رأس ساعت 12:30 باحضور اکثریت اعضاء و معاون محترم بهداشتی استان در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزارگردید.

 

در این جلسه در خصوص انتخابات هیئت مدیره و پیگیری مصوبات جلسه قبلی بحث و تبادل نظر صورت گرفت و تصمیماتی اتخاذ گردید.