چهارمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) در سال جاری، روزچها رشنبه مورخ 96/6/15رأس ساعت 13:30 باحضور اکثریت اعضاء و معاون محترم بهداشتی استان در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزارگردید.

 

در این جلسه ضمن بررسی مصوبات صورتجلسه قبلی در مورد امور مالی مجمع، بازرس محترم جناب آقای میرلوحی گزارش مبسوطی ارائه و در خصوص پیگیری احداث چند واحد بهداشتی درمانی و امور جاری مجمع ، بحث و تبادل نظر گردید و مصوباتی اعلام گردید.