جلسه فوق العاده مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) روز شنبه مورخ 96/5/21ساعت 7 صبح با حضور اکثریت اعضا هیئت امناء تشکیل گردید.

 

در این جلسه علاوه بر اضافه نمودن سه بند به اساسنامه مجمع ، در خصوص مراقبت معنوی توسط جناب آقای احمدی فراز سخنرانی صورت گرفت.بندهای مذکور با رأی 100 درصدی حاضرین به تصویب رسید.

 

 

ضمنأ جهت مدعوین حاضر در جلسه در خصوص مطالبی که لازم است در اساسنامه در مؤسسات و انجمن های خیریه ای جهت معاف مالیاتی نوشته شود، توضیحات مبسوطی توسط یکی از اعضاء صاحب نظر مجمع ارائه شد.