هجدهمین جلسه هماهنگی و برنامه ریزی مجمع و انجمن بهداشت و سلامت شهرستان ها روز شنبه مورخ 96/5/14 این جلسه با حضور ریاست محترم مرکز بهداشت استان، ریاست محترم مجمع خیرین ، تنی چند از اعضاء هیئت مدیره مجمع خیرین و رئیس هیئت مدیره، مدیرعامل و رابطان انجمن خیرین بهداشت و سلامت شهرستان ها ساعت 8 صبح در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

     

 

در این جلسه پس از ایراد بیانات ریاست محترم مرکز بهداشت استان و رئیس محترم هیئت مدیره مجمع ، شهرستان های داوطلب عملکرد سه ماه را همراه پیشنهادات و ابتکارات آن شهرستان بر شمردند.