سومین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) در سال جاری، روزشنبه مورخ 96/4/31باحضور اکثریت اعضاء و معاون محترم بهداشتی استان در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزارگردید

در این جلسه در رابطه با پروژه ها و فعالیت های در دست اقدام بحث و تبادل نظر صورت گرفت و پیشنهاد گردید فضای فیزیکی که توسط خیر محترم در محدوده مرکز بهداشت شماره 2 با مشارکت دانشگاه علوم پزشکی احداث گردیده به مرکز آموزش ضمن خدمت کارکنان این دانشگاه اختصاص یابد.