نشست مشورتی انجمن/ مؤسسه/ خیریه های بهداشتی درمانی شهر اصفهان در تاریخ 96/4/15 بر اساس دعوت مرکز بهداشت استان اصفهان با هدف هماهنگی، همسوئی و همگرائی مشارکت داوطلبانه خیرین در امر سلامت تشکیل گردید.

   

    

 در این نشست ضمن برشمردن اهداف نظام تحول سلامت و ایجاد نگرش و نهایتأ تغییر در روند علمی - اجرائی آن مؤسسات، جلوگیری از فعالیت های موازی، استماع مشکلات و پیشنهادات رؤسای هیئت مدیره/ مدیرعامل انجمن های مذکور مقرر شد که هر سه ماه یکبار این جلسات برگزار گردد.