صد و هشتادمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع)) در روز 96/11/28 ساعت 7 صبح با حضور پزشکان،کارشناسان،خیرین بزرگوار و اعضا محترم هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع)) در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

دهمین جلسه هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) در سال جاری روز چهارشنبه مورخ 96/11/25 رأس ساعت 12:45ظهر باحضور اکثریت اعضاء و معاون محترم بهداشتی استان  جناب آقای دکتر حیدری در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزار گردید.

صدو هفتاد و نهمین جلسه عمومی مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع)) در روز 96/11/7 ساعت 7 صبح با حضور پزشکان،کارشناسان،خیرین بزرگوار و اعضا محترم هیئت مدیره مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان (امام هادی (ع)) در سالن اجتماعات مرکز بهداشت استان تشکیل گردید.

هشتمین جلسه هیئت مدیره هیئت مدیره  مجمع خیرین بهداشت و سلامت استان اصفهان امام هادی (ع) در سال جاری روز دوشنبه مورخ 96/10/25 رأس ساعت 12:30ظهر باحضور اکثریت اعضاء و معاون محترم بهداشتی استان  جناب آقای دکتر حیدری در دفتر مدیریت مرکز بهداشت استان برگزار گردید.